Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
ZASADY   REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH  NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne   miejsca  do   poszczególnych grup wiekowych i  uzależniona jest  od możliwości organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego  przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Informacja  o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany   nabór umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach samorządowych  do dnia  28 lutego 2018r.
 
 
 
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
 
L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie
uzupełniające
 1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.-16.03.2018 r. 03.04.-16.-4.2018 r.
 1.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 19.03.-21.03.2018 r.
 
17.04.-19.04.2018 r.
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 23.03.2018 r.
godz.14.00
23.04.2018 r.
godz.14.00
 1.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 27.03.2018 r. 26.04.2018 r.
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30.03.2018 r.
godz.14.00
30.04.2018 r.
godz.14.00

 
 1. Rodzice składają  wniosek  wyłącznie  do  przedszkola pierwszego  wyboru.
   We wniosku  rodzice mogą   zaznaczyć  nie więcej niż   dwa inne przedszkola,
tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji  wniosek będzie   rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach  według  podanej kolejności. Jeżeli  dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola  z pierwszego wyboru, może być  przyjęte   do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte  do  żadnego z zaznaczonych we wniosku   przedszkoli  pozostaje  na listach  rezerwowych  w  danych   przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych  do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach  informacyjnych w przedszkolach
.
 
 1. Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA  GŁÓWNE
 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne  wychowanie  kandydata w rodzinie.
 • Objęcie  kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!
KRYTERIA DODATKOWE
 1. Kandydat, którego oboje rodzice  zatrudnieni  są w pełnym
       wymiarze  czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym
        – kryterium  stosuje się również  do rodzica samotnie
         wychowującego dziecko                                                                - 5pkt.                     
 
 1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola
         w dacie  składania wniosku i będzie uczęszczało nadal
       w roku, którego dotyczy rekrutacja                                                   -3pkt.                    
 
 1. Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania
       kandydata do 3 km                                                                           - 1 pkt.   
                                                 
Dokumenty  niezbędne  do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
 1. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 2. Oświadczenie rodziców/rodzica  kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 3.  Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania  kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
 
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe  poza terenem miasta Piotrkowa  Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego  w przypadku wolnych  miejsc po zakończonej rekrutacji  do   przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2018/2019.
 


WNIOSEK DO POBRANIA ZE STRONY BIP

Czwartek 16 sierpnia 2018

Ambroży, Emil, Roch, Domarad, Eleuteria, Stefan, Piotra, Saba, Arsacjusz

Ankieta

Czy masz profil na Facebooku?Zobacz wyniki